TL
299₺ üzeri siparişlerde ücretsiz kargo

Kolay ve Kazançlı Alışveriş Bluekixx’te

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI AÇIK RIZA METNİ

A. Veri Sorumlusunun Kimliği

07.04.2016 tarihinde 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" (Bundan böyle kısaca “Kanun” olarak anılacaktır.) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun kapsamında Şirketimiz KABİM ELEKTRONİK LTD. ŞTİ.., (Bundan böyle kısaca “KABİM” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

B. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Toplanan veriler, KABİM ’nın iş ortaklarından, tedarikçilerinden, bayilerden (potansiyel iş ortakları, tedarikçiler ve bayilerde dahil olmak üzere) aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı veya elektronik yollar ile iletilen verilerdir. Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir. KABİM tarafından veri sorumlusu sıfatı ile, KVKK ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; internet sitesi, mobil uygulamalar, çağrı merkezi, mağazalar, sosyal medya mecraları, doğrudan veya yetkilendirilmiş iletişim kanalları ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen üretim ve düzenleme süreçlerindeki yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere kaliteli hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede iş ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde açık rızaya bağlı sözlü, yazılı ya da elektronik kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere toplanmaktadır.

Bu kapsamda kişisel verileriniz, KABİM veya KABİM adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir;

  •          Elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz üyelik formu,
  •          İnternet sitelerimize üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan B2b ve sosyal ağlar,
  •          İnternet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek, hizmet ve destek almak üzere doldurduğunuz iletişim formları,
  •          Çevirim içi alışveriş uygulamaları, sizi tanımak için kullanılan çerezler (cookies), mobil uygulamalarımız,
  •          Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks, kargo ve mektuplar,
  •          Şirketimiz adına veri işleyen yahut üyelik programı sürecinin herhangi bir safhasında şirketimize destek veren üçüncü kişi veya firmalar,
  •          Çalışanlarımız, dijital pazarlama ve çağrı merkezi dâhil olmak üzere müşteri hizmetleri kanallarımız,
  •          Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı,
  •          Üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, teklifler,
  •          Bayilerimiz, ve diğer satış ağı.

toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma ve Açık Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KVKK 5. maddesinde belirtilen Kişisel Verilerin İşlenme Şartları aşağıda yer almaktadır.

(1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel

verilerinin işlenmesi mümkündür:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


KVKK 6. maddesinde belirtilen Kişisel Verilerin İşlenme Şartları aşağıda yer almaktadır.

(1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

(2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

(3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

(4) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli

önlemlerin alınması şarttır.

İlgili maddeler gereğince açık rıza alınması gereken durumlarda açık rızanız alınmaktadır. Ancak 5.maddenin 2. fıkrasında yazan şartlara uygun olması kaydı ile ilgili kişinin rızası alınmadan kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

Ticari ilişkinin başlaması/sürdürülebilmesi amacıyla toplanan kişisel verileriniz kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, işlem güvenliği bilgileri, risk yönetim bilgileri, finansal bilgiler, gerektiği kadarıyla aile bireyleri ve yakınları bilgisi, referans bilgileri, görsel ve işitsel bilgiler, hukuki bilgiler, müşteri işlem bilgileri ve pazarlama bilgileridir.

Kanunların emredici hükümleri gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile kişisel bilgilerinizin güncellenmesi talep edilebilir. Sisteme girdiğiniz tüm bilgilere sadece sizler ulaşabilmekte ve bilgileri sadece sizler değiştirebilmektesiniz. KABİM, hiçbir koşulda tarafınızdan sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz. Kayıt olduğunuz esnada verilen giriş bilgilerinizi, kullanıcı adını ve şifrenizi korumakla yükümlüsünüz. KABİM’nın sahibi olduğu internet sitelerinde; kişilerin sitelerdeki ziyaretlerini amaçlarıyla uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek; kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek ve çevirim içi reklamcılık faaliyetlerinde bulunabilmek maksadıyla teknik vasıtalarla (Örn: cookie uygulaması gibi) site içerisindeki internet hareketlerini kaydedilmektedir. Şirketimizin Çerez Politikasına internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

C. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından;

• Kimlik doğrulama ve kayıt oluşturulması amacıyla,

• Siparişlerinizin işleme konulması ve hesabınızın yönetilmesi, ticari faaliyetlerin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla,

• Alınan hizmet süreçleri ile alakalı bilgilendirme amacıyla,

• Siparişlerin teslimi/iadesi/nakliyesi amacıyla,

• Siparişler ile ilgili şikayetlerin çözülmesi amacıyla,

• Teknik servis hizmetinin verilebilmesi amacıyla,

• Önceden onay verilmesi kaydı ile yeni ürünler, kampanyalar ve promosyonlar hakkında bilgi vermek amacıyla elektronik ileti gönderilmesi amacıyla,

• İşlemlerinizle ilgili istatistiklerin yapılabilmesi ve bağlantılı listelerin oluşturulması, ticari istatistik ve analizlerin bir araya getirilmesi amacıyla,

• Ürünlerimizin, hizmetlerimizin ve kişisel seçim olanaklarınızın araştırılması ve geliştirilmesi amacıyla,

• Ofis, fabrika ve deponun güvenliğinin ve kontrolünün sağlanması amacıyla,

• Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vs. gibi işlevlerin yerine

getirilmesi amacıyla,

• Risk limitlerinin belirlenmesi ve teminatlandırma çalışmalarının yapılması amacıyla,

• Promosyonlar ve kampanyalardan faydalandırılması amacıyla,

• İşyerinde güvenlik uygulamaları nedeniyle kamera görüntülerinin kaydedilmesi amacıyla,

• Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla,

• Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi amacıyla (vergi mevzuatı, tüketicilerin korunmasına yönelik mevzuat, borçlar hukuku mevzuatı, ticaret hukuku mevzuatı, gümrük mevzuatı, elektronik iletişim ile ilgili mevzuat vs. ilgili tüm mevzuatlar)

• e-fatura, e-arşiv ve e-irsaliye ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,

• Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla,

• KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.


D. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile;

• Siparişlerinizin işleme konulması, hesabınızın yönetilmesi, ticari faaliyetlerin yerine

getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla hizmet sağlayıcılarıyla,

• Siparişlerin teslim/iadesi amacıyla lojistik ve kargo firmalarıyla,

• Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vb. gibi işlevlerin yerine getirilmesi amacıyla tedarikçilerle ve çözüm ortaklarıyla,

• Ödeme hizmetleri, risk limiti belirlenmesi, teminatlandırma, borç yapılandırılması amaçlarıyla bankalar ve ödeme aracı sistemleri şirketleriyle,

• Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları ve. bilgi güvenliği firmalarıyla,

• KABİM’nın kullandığı bilişim teknolojileri gereği bulut bilişim hizmetini veren firmalarla,

• KABİM tarafından kullanılan bilişim sistemlerinin işlerliği ve güvenirliliği açısından ilgili tedarikçilerle ve iş ortaklarıyla,

• İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari

faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarıyla, özel entegratör firmalarla, bağımsız denetim firmalarıyla, gümrük firmalarıyla, mali müşavir/muhasebe firmalarıyla, şirket avukatlarıyla,

• Promosyonlar ve kampanyalardan faydalandırmak amacıyla ilgili iş ortakları ve tedarikçilere,

• Rezervasyon/promosyon amacıyla turizm ve/veya ulaşım şirketleri ve ilgili tedarikçilerle,

• KABİM’nin ortakları/hissedarlarıyla,

• Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla,

Kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak (kanunen açık rıza alınması gerekli olmayan durumlar hariç olmak kaydı ile) ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.

E. Süre

KABİM, iş ortakları/tedarikçilere ait kişisel bilgileri ticari ilişki devam ettiği sürece yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. KABİM, ticari ilişki sona erdikten sonra Türk Ticaret Kanununa göre 10 yıl boyunca verileri saklamakla yükümlüdür. Potansiyel iş ortakları/tedarikçilerin kişisel bilgileri 1 yıl boyunca saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz ilk imha süresinde Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası uyarınca silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. Kanunen işlenmesi gereken veriler haricindeki kişisel verilerin işlenmesi için verdiğiniz izni her zaman geri alabilirsiniz.


F. Veri Sahibinin Hakları

KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi  “Merkez Mah.  Kuşçu Sok. No:12/A    ÇEKMEKÖY - İSTANBUL” adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak veya info@kabim.com.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza yada ilgili kişi tarafından KABİM’ya daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle gönderebilirsiniz. Başvurular Türkçe yapılmalıdır.

Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde KABİM tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

Yukarıdaki Kişisel Verilerin Toplanmasına ve işlenmesine ilişkin bilgilendirmenin tamamını ve internet sitesi üzerinden erişime sunulan, tarafıma tebliğ edilen Aydınlatma Metnini okudum, anladım. Söz konusu bilgilendirmeler ve Aydınlatma Metni dâhilinde, özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere kişisel verilerimin Şirket tarafından işlenmesine ve yukarıda sayılan üçüncü kişiler ile paylaşılmasına açıkça rıza gösterdiğimi, kişisel verilerimde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgilerdeki değişiklikleri bildireceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Karşılaştırın